Korisnik je dužan pismenim putem prijaviti odjelu Reklamacija Dundova d.o.o. svaku promjenu vlasništva ili korištenja nekretnine u roku od 15 dana od dana nastanka promjene te je uz zahtjev za promjenom podataka dužan priložiti sljedeće dokumente, ovisno o pravnom temelju stjecanja nekretnine:

  • Kupoprodajni ugovor
  • Ugovor o darovanju
  • Ugovor o najmu
  • Međuvlasnički ugovor
  • Rješenje o nasljeđivanju

Jedan od uvjeta za promjenu podataka je i podmirenje svih eventualnih dugovanja prijašnjeg korisnika javne usluge. Dokumentacija se može predati na jedan od sljedećih načina:

  • Putem pošte na adresu: DUNDOVO d.o.o., Trg Municipium Arba A.D.Xa.C.2. (dostavna adresa: Palit 69), 51 280 Rab
  • Na e-mail adresu: reklamacije@dundovo.hr
  • Osobno predati na blagajni Dundova d.o.o. na adresi Palit 67, Rab

Temeljem članka 8., 9. i 10. Općih uvjeta Ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Raba (SN PGŽ 2/2022):

I) Korisnik javne usluge je dužan Davatelja javne usluge obavijestiti o činjenici vlasništva/korištenja nekretnine, odnosno podnijeti zahtjev za zaključenje ugovora o korištenju javne usluge. Korisnik javne usluge je dužan uz zahtjev priložiti i dokaz o vlasništvu građevine ili posebnog dijela građevine ( izvadak iz zemljišne knjige ili drugi dokaz temeljem kojeg je stečeno pravo vlasništva nekretnine) odnosno ugovor kojim je stekao pravo korištenja. Davatelj javne usluge je ovlašten od Korisnika javne
usluge tražiti i druge dokaze važne za zaključenje ugovora o korištenju javne usluge.

II) Korisnik javne usluge obvezan je u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, obavijestiti Davatelja javne usluge o svim promjenama namjene prostora ili djelatnosti te proširenju i izmjeni djelatnosti ili drugih okolnosti koje znatno utječu na povećanje ili smanjenje javne usluge, u protivnom je dužan podmiriti cijenu usluge sve dok to ne učini, odnosno dok to ne učini novi vlasnik odnosno korisnik. Uz obavijest prilažu se odgovarajući dokazi.

III) Kada vlasnik ili korisnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine namjerava otkazati ugovor zbog prestanka prava vlasništva ili prava korištenja nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine, dužan je o istome izvijestiti Davatelja javne usluge najmanje 15 dana prije prestanka korištenja, pri čemu je dužan dostaviti i odgovarajuće dokaze

IV) Otkaz Ugovora nastupa s datumom prestanka korištenja nekretnine izuzev kada korisnik ne dostavi obavijest i odgovarajuće dokaze, u tom slučaju raskid ugovora nastupa s posljednjim danom u mjesecu u kojem je podnesena odgovarajuća obavijest i dokazi.