Svaku promjenu vlasništva ili davanje u najam objekta, korisnik je dužan pismenim zahtjevom prijaviti Službi obrade podataka (blagajna društva) u rok od 15 dana od učinjene promjene, te je uz zahtjev dužan priložiti sljedeće dokumente: 

  • kupoprodajni ugovor ili
  • ugovor o darivanju ili
  • ugovor o najmu ili
  • međuvlasnički ugovor ili
  • rješenje o nasljeđivanju

 

  • U slučaju promjene kvadrature objekta potrebno je priložiti dokument kojim se potvrđuje nova kvadratura prostora (npr. rješenje o komunalnoj naknadi)
  • Uz zahtjev, korisnik je obvezan priložiti kopiju računa kako bi se provjerilo jesu li podmirena sva prijašnja dugovanja (uvjet za promjenu)

 

„Temeljem članka 8. Općih uvjeta ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (SN PGŽ 2/2018): (1) Korisnik usluge (novi korisnik) dužan je 15 (petnaest) dana prije početka korištenja usluge obavijestiti davatelja usluge o početku korištenja javne usluge (stjecanje vlasništva nekretnine). (3) Postojeći Korisnik usluge u slučaju bilo kakvih promjena podataka vezanih uz ugovorni odnos, a koje utječu na međusobne odnose između davatelja usluge i korisnika usluge dužan je iste prijaviti davatelju usluge najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana nastale promjene (poštom, elektroničkim putem, osobno). Korisnik usluge obvezan je obavijestiti davatelja usluge u roku od 8 (osam) dana o prestanku korištenja nekretnine (stan, kuća, poslovni prostor). Prestanak korištenja nekretnine glede korištenja javne usluge prijavljuje se na obrascu Zahtjeva Davatelja usluge.“ 

 

Dokumentacija se može predati:

Pismenim putem na adresu:

Dundovo d.o.o.
Palit 69
51280 Rab

Faxom:

051 / 777 - 083

E-mailom:

info@dundovo.hr

Osobno:

Na blagajni Društva (u zgradi tržnice - Palit 67, 51280 Rab)