POPIS ZAKONA  I OSTALIH PROPISA KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA KOMUNALNOG DRUŠTVA DUNDOVO D.O.O.  

 

TRGOVAČKO DRUŠTVO 

 

1. Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) 

https://www.zakon.hr/z/546/Zakon-o-trgova%C4%8Dkim-dru%C5%A1tvima 

 

2. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)  

https://www.zakon.hr/z/75/Zakon-o-obveznim-odnosima 

 

3. Zakon o sudskom registru (NN  1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14, 110/15, 40/19)  

https://www.zakon.hr/z/271/Zakon-o-sudskom-registru 

 

4. Pravilnik o načinu upisa u sudski registar ( NN 121/2019 )  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_121_2399.html 

 

 

GOSPODARENJE OTPADOM 

 

1. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021)
 

 

2. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/2018) 

https://www.zakon.hr/z/194/Zakon-o-za%C5%A1titi-okoli%C5%A1a 

 

3.  Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20 ) 

https://www.zakon.hr/z/319/Zakon-o-komunalnom-gospodarstvu 

 

4. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19, 14/20, 31/21 ) 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_03_31_675.html 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_02_14_259.html 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_84_1721.html 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_05_50_1138.html 

 

5. Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/2015, 7/2020, 140/2020) 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_140_2703.html 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_01_7_93.html 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_97_1872.html 

 

6. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22) 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2022_09_106_1552.html

 

7. Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/1996, 151/2003, 178/2004, 50/2005, 23/2007, 81/2020) 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1996_04_27_539.html 

 

8. Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN, 114/15, 103/18, 56/19) 

http://www.propisi.hr/print.php?id=7374 

 

9. Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/2015) 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_87_1727.html 

 

10. Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_90_1757.html 

 

11. Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/2020, 144/2020 ) 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_144_2773.html 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_02_14_253.html 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_11_116_2685.html 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_08_78_1795.html 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_88_1735.html 

 

12. Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 11/2019,7/2020) 

http://www.propisi.hr/print.php?id=12951 

 

13. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/2006, 121/2008, 31/2009, 156/2009, 91/2011, 45/2012, 86/2013, 94/2013, 95/2015, 57/2020, 81/2020) 

 

14. Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/2014) 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_117_2217.html 

 

15. Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN  59/2006, 111/2006, 109/2012, 94/2013, 93/2016) 

http://www.propisi.hr/print.php?id=1745 

 

16. Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine 

https://www.mzoip.hr/doc/plan_gospodarenja_otpadom_republike_hrvatske_za_razdoblje_2017-2022_godine.pdf  

 

17. ŽCGO Mariščina  

 https://www.ekoplus.hr/mariscina.php 

 

18. Plan gospodarenja otpadom Grada Raba za razdoblje 2017. – 2022. godine – Nacrt (nalazi se u privitku)  

Plan gospodarenja otpadom Grada Raba 

 

19. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Raba (SN PGŽ 2/2022) " 

 

 

GROBLJE 

 

1. Zakon o grobljima (NN 019/98, 50/2012, 89/17) 

https://www.zakon.hr/z/381/Zakon-o-grobljima 

 

2. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 036/2015, 98/2019 ) 

https://www.zakon.hr/z/778/Zakon-o-pogrebni%C4%8Dkoj-djelatnosti 

 

3. Pravilnik o grobljima (NN br. 099/2002) 

http://www.zakon.hr/z/381/Zakon-o-grobljima 

 

4. Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba (NN 143/1998) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/269517.html 

 

5. Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba (NN 116/2018, 50/2020)  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_50_1027.html 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_116_2322.html 

 

 

TRŽNICA 

 

1. Zakon o hrani (NN  081/2013, 14/2014, 30/2015, 115/2018 ) 

https://www.zakon.hr/z/467/Zakon-o-hrani 

 

2. Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu  (NN 81/13, 115/18) 

https://www.zakon.hr/z/641/Zakon-o-higijeni-hrane-i-mikrobiolo%C5%A1kim-kriterijima-za-hranu 

 

3. Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 081/13, 014/14, 056/15, 32/19) 

https://www.zakon.hr/z/642/Zakon-o-slu%C5%BEbenim-kontrolama-koje-se-provode-sukladno-propisima-o-hrani,-hrani-za-%C5%BEivotinje,-o-zdravlju-i-dobrobiti-%C5%BEivotinja- 

 

4. Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjerenim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila  (NN 133/2020) 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_133_2544.html 

 

5. Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane (NN 116/2018, 9/2020)  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_01_9_175.html 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_116_2318.html 

 

6. Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom  (NN 123/2019)  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_123_2434.html 

 

7. Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN 66/2009, 108/2009, 8/2010, 108/2014 ) 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_108_2095.html 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_01_8_179.html 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_09_108_2793.html 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_06_66_1534.html 

 

8. Pravilnik o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca (NN 113/19, 45/20 i 66/20) 

http://www.propisi.hr/print.php?id=8809 

 

9. Pravilnik o učestalosti kontrole i normativnima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (NN 137/09) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_11_137_3334.html 

 

10. Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (NN 116/2018)  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_116_2320.html 

 

 

 

RADNI ODNOSI, ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA  

 

1. Zakon o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19)  

https://www.zakon.hr/z/307/Zakon-o-radu 

 

2. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/17)  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_73_1773.html 

 

3. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN  32/2015, 102/2015, 35/2017) 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_04_35_762.html 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_102_1990.html 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_32_661.html 

 

4. Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN 89/2015, 94/2016, 109/2019) 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_109_2194.html 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2016_10_94_1998.html 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_89_1742.html 

 

5. Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu (NN 146/14) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_146_2734.html 

 

6. Zakon o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18, 102/19) 

https://www.zakon.hr/z/91/Zakon-o-mirovinskom-osiguranju 

 

7. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (NN 115/18) 

https://www.zakon.hr/z/704/Zakon-o-sta%C5%BEu-osiguranja-s-pove%C4%87anim-trajanjem 

 

8. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19)  

https://www.zakon.hr/z/192/Zakon-o-obveznom-zdravstvenom-osiguranju 

 

9. Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN 75/14, 154/14, 79/15, 139/15, 105/16, 40/17, 66/17, 109/17, 132/17, 119/18, 41/19, 22/20 i 39/20) 

http://www.propisi.hr/print.php?id=10804 

 

10. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19)  

https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji- 

 

11. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) 

https://www.zakon.hr/z/167/Zakon-o-za%C5%A1titi-na-radu 

 

12. Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN br. 112/14) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_112_2153.html 

 

13. Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14, 129/2019) 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_129_2615.html 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_112_2154.html 

 

14. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/2020)  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_105_1965.html 

 

15. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (5/1984, 71/2014) 

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Pravilnik_o_poslovima_s_posebnim_uvjetima_rada.pdf 

 

16. Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (50/19)  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_50_975.html 

 

17. Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme (NN 5/2021)  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_01_5_111.html 

 

18. Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/2017)  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_18_421.html 

 

19. Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/2016)  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_02_16_458.html 

 

20. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima  (NN 91/2018, 1/2001)  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_01_1_10.html 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_91_1774.html 

 

21. Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/1986, 59/1996, 71/2014) 

http://www.hzzzsr.hr/wp-content/uploads/2016/11/Pravilnik-o-za%C5%A1titi-na-radu-pri-utovaru-i-istovaru-tereta.pdf 

 

22. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN  46/2008, 71/2014) 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_46_1577.html 

 

23. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155/2008, 71/2014) 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_155_4248.html 

 

24. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (88/2012, 71/2014) 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_08_88_2019.html 

 

25.  Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/2018)  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_48_917.html 

 

26. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20)  

https://www.zakon.hr/z/1067/Zakon-o-za%C5%A1titi-pu%C4%8Danstva-od-zaraznih-bolesti 

 

27. Lista zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku (NN 60/2014, 28/2020)  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_28_660.html 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_60_1119.html 

 

28. Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi (NN 103/2013, 144/2020)  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_144_2777.html 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_08_103_2322.html 

 

29. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20)  

https://www.zakon.hr/z/78/Zakon-o-sigurnosti-prometa-na-cestama 

 

30. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19)  

https://www.zakon.hr/z/245/Zakon-o-prijevozu-u-cestovnom-prometu 

 

31. Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača (NN 50/2018)  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_06_50_997.html 

 

32. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_92_2588.html 

 

33. Pravilnik o sadržaju eleborata zaštite od požara (NN 051/12) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_51_1254.html 

 

34. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94, 32/97) 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_03_32_467.html 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_08_62_1114.html 

 

35. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/2013, 87/2015) 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_87_1720.html 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_29_505.html 

 

36. Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/1999, 92/2010) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_06_56_1055.html 

 

37. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/2011) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_141_2822.html 

 

38. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

https://www.zastita.eu/media/PRAVILNIK_O_UVJETIMA_ZA_VATROGASNE_PRISTUPE.pdf 

 

39. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija iz područja zaštite od požara (NN 118/11, 141/11) 

http://www.propisi.hr/print.php?id=6425 

 

 

RAČUNOVODSTVO  

 

1. Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20) 

https://www.zakon.hr/z/118/Zakon-o-ra%C4%8Dunovodstvu 

 

2. Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20) 

https://www.zakon.hr/z/100/Op%C4%87i-porezni-zakon 

 

3. Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20) 

https://www.zakon.hr/z/85/Zakon-o-porezu-na-dohodak 

 

4. Zakon o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20) 

https://www.zakon.hr/z/99/Zakon-o-porezu-na-dobit 

 

5. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20) 

https://www.zakon.hr/z/1455/Zakon-o-porezu-na-dodanu-vrijednost- 

 

6. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN 95/16, 144/20) 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_144_2771.html 

http://www.osfi.hr/Uploads/1/2/73/20/337/Pravilnik_o_strukturi_i_sadrzaju_godisnjih_financijskih_izvjestaja_Narodne_novine_95_16.pdf 

 

 

JAVNA NABAVA 

 

1. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) 

https://www.zakon.hr/z/223/Zakon-o-javnoj-nabavi 

 

2. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (65/17, 75/2020) 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_07_75_1451.html 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_65_1534.html 

 

3. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020)  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_144_2775.html 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_10_101_2339.html 

 

4. Pravilnik o nadzoru nad provedbom zakona o javnoj nabavi (NN 65/2017)  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_65_1535.html 

 

OSTALI PROPISI 

 

1. Zakon o zaštiti potrošača (NN 19/22

https://www.zakon.hr/z/193/Zakon-o-za%C5%A1titi-potro%C5%A1a%C4%8Da

 

2. Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 

https://www.zakon.hr/z/1021/Op%C4%87a-uredba-o-za%C5%A1titi-podataka---Uredba-%28EU%29-2016-679 

 

3. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)  

https://www.zakon.hr/z/1023/Zakon-o-provedbi-Op%C4%87e-uredbe-o-za%C5%A1titi-podataka 

 

4.  Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)  

https://www.zakon.hr/z/65/Zakon-o-op%C4%87em-upravnom-postupku 

 

5. Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20)  

https://www.zakon.hr/z/74/Ovr%C5%A1ni-zakon 

 

6. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) 

https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama 

 

7. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) 

https://www.zakon.hr/z/241/Zakon-o-vlasni%C5%A1tvu-i-drugim-stvarnim-pravima 

 

8. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18) 

https://www.zakon.hr/z/513/Zakon-o-zakupu-i-kupoprodaji-poslovnog-prostora 

 

9. Zakon o zemljišnim knjigama (NN 63/19)  

https://www.zakon.hr/z/103/Zakon-o-zemlji%C5%A1nim-knjigama 

 

10. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  

https://www.zakon.hr/z/690/Zakon-o-gradnji 

 

11. Zakon o koncesijama (NN 69/17, 107/20) 

https://www.zakon.hr/z/157/Zakon-o-koncesijama