Sukladno čl. 77. st. 11. Zakona o gospodarenju otpadom ( NN 84/2021), obavještavaju se svi korisnici da je DUNDOVO d.o.o. kao davatelj javne usluge ishodilo suglasnost i očitovanje gradonačelnika Grada Raba na novi Cjenik prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Raba i Cjenik ostalih usluga gospodarenja komunalnim otpadom, a koji će se primjenjivati od 1. lipnja 2022. godine. 
 
Stupanjem na snagu novih Cjenika, prestaje važiti Cjenik gospodarenja komunalnim otpadom, klasa: 307-01/19-01/01, ur. broj: 2169-01-6-19-02 od 1. travnja 2019. godine.