Sukladno odredbama Odluke o dimnjačarskoj službi Grada Raba (SN PGŽ  29/01, 22/02) DUNDOVO d.o.o. poslove obavljanja dimnjačarske službe ugovorom o podizvođenju povjerilo je firmi  DIMNJAČARSKE USLUGE RIJEKA j.d.o.o.

 

Sukladno članku 17. Odluke o dimnjačarskoj službi Grada Raba (SN PGŽ  29/01, 22/02) dimovodni objekti koji podliježu obaveznoj kontroli i čišćenju jesu:

  • dimnjaci
  • dimovodne cijevi
  • dimovodni kanali
  • ložišta

Od obveznog čišćenja i kontrole izuzimaju se priključni objekti na dimnjake, te ložišta u domaćinstvima, osim dimovodnih kanala i peći centralnog grijanja. Navedene objekte dužni su redovito čistiti i održavati u ispravnom stanju sami korisnici tih objekata. Na zahtjev korisnika dimovodnih objekata koji ne podliježu obaveznom čišćenju i kontroli davatelj dimnjačarske usluge dužan je očistiti te objekte.

Obveznom čišćenju ne podliježu dimovodni objekti u domaćinstvima koji se ne koriste pod uvjetom da su ih njihovi korisnici odjavili.

 

Vlasnici odnosno korisnici stambenih zgrada i prostorija te vlasnici odnosno korisnici drugih građevina i uređaja dužni su omogućiti redovito čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata koji podliježu obaveznom čišćenju i kontroli.

 

Cjenik dimnjačarskih usluga DUNDOVA d.o.o. objavljen je na Internet stranici društvahttp://dundovo.hr/admin/documents/cjenik_usluga.pdf .

 

Dimnjačarske usluge možete naručiti od ponedjeljka do petka osobno na blagajni DUNDOVA d.o.o., na broj telefona 051 771-318 te na e-mail adresu info@dundovo.hr. Nakon preuzimanja Vaših osobnih podataka (ime i prezime, adresa, broj telefona, OIB, vrsta usluge) DUNDOVO d.o.o. obavještava podizvoditelja DIMNJAČARSKE USLUGE RIJEKA j.d.o.o, koji sa Vama stupa u kontakt i dogovara dolazak na adresu pružanja usluge.

 

Organizacija i način rada dimnjačarske službe, rokovi čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje, te nadzor nad obavljanjem dimnjačarske službe  utvrđeni su Odlukom o dimnjačarskoj službi Grada Raba (SN PGŽ  29/01, 22/02).

 

 

                                                                                              Za DUNDOVO d.o.o.

                                                                                              Mladen Kuparić, oec., v.r.