Na temelju članka 28. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13), članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15) i Odluke o određivanju privremene lokacije za odlaganje inertnog građevnog otpada na području Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/15),   direktor  Dundovo d.o.o. raspisuje natječaj za davanje na upravljanje privremenu lokaciju za odlaganje inertnog građevnog otpada na području Grada Raba.

Natječaj je ispravljen te ispravak možete pogledati na linku: Ispravak natječaja