RIBARNICA

 

Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane propisna su pravila za proizvodnju i stavljanje u promet proizvoda primarne proizvodnje. Između ostalog, Uredbom su određene odgovornosti proizvođača i nadležnih tijela, strukturni, operativni i higijenski uvjeti koje mora ispunjavati objekt, postupci za odobrenje objekta, uvjeti za skladištenje i prijevoz te zdravstvene oznake.

Prostor ribarnice je 2013. godine uređen prema zakonskim zahtjevima i normama, te je uređen kao zaseban prostor, klimatiziran, postavljene su zračne zavjese, opremljen je svim sredstvima i uređajima kako bi se provodila higijenska pravila, a samim time osigurala zaštita zdravlja kupaca.

Ministarstvo poljoprivrede dana 11. srpnja 2014. godine izdalo je rješenje Klasa: UP/I-322-03/14-01/900, Urbroj: 525-10/0691-14-3, kojim se upisuje promjena u Upisnik objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla odobrenih pod posebnim uvjetima kojeg vodi Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, te je time Dundovo d.o.o. postalo subjekt u poslovanju s hranom.