Pretovarna stanica „Sorinj“ 

 

Pretovarna stanica je objekt u kojem se obavlja prihvat i privremeno odlaganje miješanog (nesortiranog) komunalnog otpada, te pretovar otpada u vozila koja isti odvode u centar za gospodarenje otpadom. Za područje Primorsko-goranske županije to je Županijski centar za gospodarenje otpadom  Marišćina-ŽCGO Marišćina. 

 

Pretovarna stanica Sorinj izgrađena je tijekom 2018. godine te je s radom započela 1.4.2019. godine. Usporedno s procesom izgradnje i puštanja u rad Pretovarne stanice, zatvoreno je odlagalište otpada „Sorinj“ te se sav prikupljeni miješani komunalni otpad odvozi u ŽCGO Marišćina, odnosno trajno se uklanja s otoka. 

 

Površina Pretovarne stanice je ograđena, nadzire se i svaki ulazak se registrira, a dovezena količina i vrsta otpada se bilježi u očevidnik u elektronskom obliku. Na platou odlagališta postoje mjesta na kojima se sortira dovezeni otpadni karton i papir, metalni otpad, plastika, staklena ambalaža, kao i glomazni otpad koji se odvoze s otoka. 

 

Reciklažno dvorište Sorinj

 

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju otpada i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Reciklažna dvorišta imaju značajnu ulogu u ukupnom sustavu gospodarenja otpadom, jer služe kao premosnica između građana kao posjednika otpada, ovlaštenog sakupljača, te ovlaštenih obrađivača otpada.  

 

Reciklažno dvorište Sorinj s radom je započelo početkom 2020. godine te predstavlja 2. fazu sanacije odlagališta komunalnog otpada Sorinj. 

 

Sanacija odlagališta otpada „Sorinj“ 

 

Odlagalište otpada Sorinj predstavljalo je službeno odlagalište otpada za zbrinjavanje komunalnog otpada od 1969. do 2018. godine, a nalazi se na obuhvatu općine Lopar. Od naselja Lopar udaljeno je otprilike  2,5 km, a od Grada Raba otprilike 12,5 km. Odlagalište se nalazi 1 km od državne ceste Rab – Lopar do koje postoji asfaltirani pristupni put. Površina odlagališta bila je oko 40.000,00 m2,. 

 

Put ka rješenju problematike otpada, u skladu s usvojenim Programom postupanja s otpadom i Programom zaštite okoliša kako predviđa Prostorni plan Primorsko – goranske županije („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 14/00, 12/05, 50/06, 08/09), jest formiranje jedinstvenog Centra za gospodarenje otpadom za cijeli teritorij Županije (Marišćina) uz uspostavu mreže reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica te sanaciju neuređenih i neprimjerenih odlagališta otpada. 

 

Dundovo d.o.o. Rab je prema Sporazumu između Grada Raba i Općine Lopar, te prema Ugovoru između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Dundova d.o.o. Rab i Grada Raba, krenulo u sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Sorinj“ i izgradnju pretovarne stanice. Prema Izmjeni i dopuni lokacijske dozvole klasa: UP/I-350-05/14-04/1, klasa: 2170/1-03-07/3-14-17, od 01. prosinca 2014. godine, određeno je fazno građenje i to: 

Faza 1 – Pretovarna stanica (projekt je uspješno završen) 

Faza 2 – Reciklažno dvorište (projekt je uspješno završen) 

Faza 3 – Sanacija postojećeg odlagališta (projekt je uspješno završen) 

Faza 4 – Rezervirani prostor za obradu otpada.      

Trenutna situacija je takva da na razini Primorsko-goranske županije imamo izgrađeni centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO Marišćina), dok su na razni otoka izgrađeni i pušteni u rad Pretovarna stanica Sorinj i Reciklažno dvorište Sorinj te je sanirano „tijelo“ postojećeg odlagališta otpada Sorinj.