Povijesni tijek gospodarenja otpadom na otoku Rabu 

 

Poslovi sakupljanja, prijevoza i zbrinjavanja otpada  na otoku Rabu datiraju još od osnutka Lučkog komunalnog poduzeća 60-tih godina prošlog stoljeća. Tijekom desetljeća dolazilo je do organizacijskih promjena, pa je tako 2008. godine, na području Općine Lopar, odvoz otpada preuzelo loparsko poduzeće Vrutak d.o.o. U nadležnosti tadašnjeg Vrela d.o.o. ostalo je područje grada Raba. 

 

Sukladno statusnim promjenama u obliku Ugovora o podjeli i preuzimanju društva VRELO d.o.o. Rab, i preuzimatelja DUNDOVO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Rab, dana 24. ožujka 2014. došlo je do prijenosa dijela djelatnosti iz tvrtke VRELO d.o.o. Rab u DUNDOVO d.o.o. Rab. Među preuzetim djelatnostima spadaju: prikupljanje, prijevoz, zbrinjavanje, trgovanje i posredovanje u gospodarenju otpadom. 

 

 Poslovi prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada povjereni su odjelu  Gospodarenje otpadom, gdje je redovno zaposleno 30-ak djelatnika. Za vrijeme trajanja turističke sezone broj radnika se povećava, ovisno o obimu posla.  

 

Treba spomenuti da se od 2002. godine počelo organizirati odvojeno prikupljanje otpada. Na taj način se znatan dio korisnog otpada odvozi s Raba. 2013. godine u Vrelu se počelo s uvođenjem novog sustava RAB ČISTI OTOK, kojim se selektiranje otpada dovelo u viši stupanj, primjenjujuću načelo „od vrata do vrata“. 24. ožujka 2014. godine došlo je do, već spomenute,  podjele s preuzimanjem te je Društvo preuzimatelj Dundovo nastavilo s obavljanjem djelatnosti gospodarenja otpadom. Sav selektivno prikupljeni otapad se dodatno selektira, preša i balira te odvozi na daljnju oporabu. 

 

Kako je Rab turistička destinacija s velikim sezonskim oscilacijama, Dundovo d.o.o. je prilagodilo Raspored odvoza otpada (link) potrebama tijekom godine. Radimo na tome da u nadolazećem razdoblju poboljšamo usluge koje pružamo korisnicima kako bi se smanjila količina odloženog otpada, a povećala količina učinkovito odvojeno prikupljenog otpada spremnog za oporabu u skladu s projektom „Rab čisti otok“, a sve u cilju očuvanja zdrave životne sredine i okolnog okoliša. 

 

Način funkcioniranja sustava gospodarenja otpadom 

 

Svaki Korisnik usluge Dundova d.o.o. dužan je zadužiti individualni spremnik ili karticu za odlaganje miješanog komunalnog otpada. 

 

Korisnicima koji koriste individualne, čipirane spremnike za odlaganje miješanog komunalnog otpada (MKO) isti se prikuplja na najbližoj mogućoj lokaciji. Oni samostalno odlučuju o potrebi pražnjenja spremnika u skladu s rasporedom odvoza MKO-a te ga stavljaju na jasno uočljivo mjesto. Prilikom pražnjenja spremnika, digitalni čitač na vozilu registrira pražnjenje pojedinačnog spremnika. U evidenciji izvršenih pražnjenja bilježe se podaci korisnika spremnika, vrijeme pražnjenja i lokacija mjesta pražnjenja.   

Korisnici usluge na lokacijama gdje nije moguće pristupiti vozilom za prikupljanje otpada (npr. starogradska jezgra, PC Mali Palit) na raspolaganju za odlaganje MKO-a imaju postavljene polupodzemne spremnike s otpadomjerom  koji se otvaraju individualnom karticom. Sustav evidencije na otpadomjeru evidentira korisnika kartice i vrijeme korištenja spremnika. U jednom otvaranju otpadomjera može se odložiti otpad volumena 25 litara.  

 

Odvojeno prikupljeni otpad Korisnici mogu odlagati u individualne kućne spremnike koji su prikladno označeni prema vrsti otpada koji se u njih odlaže, odnosno uporabom vreća za selektivni otpad. Sav odvojeni korisni otpad preuzet će djelatnici Dundova d.o.o. prema važećem rasporedu odvoza komunalnog otpada.  

Korisnici usluge koji se koriste polupodzemnim spremnikom za odlaganje MKO-a, odvojeno prikupljeni otpad mogu odlagati u posebne spremnike za tu namjenu  u neposrednoj blizini (zeleni otoci)  koji su označeni prema vrsti otpada. 

 

Svim Korisnicima usluge svakodnevno je na raspolaganju Reciklažno dvorište Sorinj (link), gdje mogu bez naknade donijeti svoj odvojeno prikupljeni otpad. 

 

Sustav gospodarenja otpadom na području grada Raba temelji se na načelu „onečišćivač plaća“ te je cilj uspostava  sustava koji potiče korisnike na odnos prema otpadu kao sirovini. Ovim načinom gospodarenja otpadom, baziranom na individualizaciji korisnika i selektiranju otpada, stvaramo ugodnu i zdravu okolinu za nas, buduće naraštaje i sve posjetitelje našeg otoka.