Svaku promjenu vlasništva ili davanje u najam objekta, korisnik je dužan pismenim zahtjevom prijaviti Službi obrade podataka (blagajna društva) u rok od 15 dana od učinjene promjene, te je uz zahtjev dužan priložiti sljedeće dokumente: 

  • kupoprodajni ugovor ili
  • ugovor o darivanju ili
  • ugovor o najmu ili
  • međuvlasnički ugovor ili
  • rješenje o nasljeđivanju

 

  • U slučaju promjene kvadrature objekta potrebno je priložiti dokument kojim se potvrđuje nova kvadratura prostora (npr. rješenje o komunalnoj naknadi)
  • Uz zahtjev, korisnik je obvezan priložiti kopiju računa kako bi se provjerilo jesu li podmirena sva prijašnja dugovanja (uvjet za promjenu)

 

Temeljem čl. 5. Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga potrošač je dužan pismeno izvjestiti isporučitelja usluge o svakog promjeni vlasništva nekretnine, adrese kao i o svakoj drugoj bitnoj promjeni odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene. Promjena obvezuje isporučitelja od dana primitka iste. (SN PGŽ - broj 11/2010.)

 

Dokumentacija se može predati:

Pismenim putem na adresu:

Dundovo d.o.o.
Palit 69
51280 Rab

Faxom:

051 / 777 - 083

E-mailom:

info@dundovo.hr

Osobno:

Na blagajni Društva (u zgradi tržnice - Palit 67, 51280 Rab)