GOSPODARENJE OTPADOM

 

 1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

 

 1. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17)

 

 1. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (SN PGŽ 2/2018)

 

 1. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

 

 1. Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/1996)

 

 1. Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

 

 1. Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17)

 

 1. Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14)

 

 1. Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15)

 

 1. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18)

 

 1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18)

 

 1. Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine

 

 1. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)

 

 1. ŽCGO Mariščina - https://www.ekoplus.hr/mariscina.php

 

 1. Plan gospodarenja otpadom Grada Raba za razdoblje 2017. – 2022. godine – Nacrt (nalazi se u privitku)

 

 

UPRAVA GROBLJA

Zakon o grobljima (NN 019/98, 50/2012 )

http://www.zakon.hr/z/381/Zakon-o-grobljima

 

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 036/2015)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_36_732.html

 

Pravilnik o grobljima (NN br. 099/2002)

http://www.zakon.hr/z/381/Zakon-o-grobljima

 

Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba (NN 143/1998)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/269517.html

 

Pravilnik o uvjetima i načinu obavljajnja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba ( NN 023/94)

http://www.propisi.hr/print.php?id=3476

 

TRŽNICA

 

Zakon o hrani (NN  081/2013)

http://www.zakon.hr/z/467/zakon-o-hrani

 

Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu  (NN 81/13)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_81_1700.html

 

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 081/13, 014/14, 056/15)

http://www.zakon.hr/z/642/Zakon-o-slu%C5%BEbenim-kontrolama-koje-se-provode-sukladno-propisima-o-hrani,-hrani-za-%C5%BEivotinje,-o-zdravlju-i-dobrobiti-%C5%BEivotinja-

 

Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjerenim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila  (NN 107/15)

http://www.dzm.hr/_download/repository/Pravilnik_ovjerna_razdoblja.pdf

 

Pravilnik o posebnoj radnoj odjeći i obući osoba koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili u prometu dolaze u neposredan dodir s namirnicama, sredstvima za održavanje osobne higijene, njegu i uljepšavanje lica i tijela (NN 46/94)

http://www.propisi.hr/print.php?id=3398

 

Pravilnik o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu živežnih namirnica (NN 23/94)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/260590.html

 

 

Zakon o službenim kontrolama koje se provoe sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 81/13, 14/14)

http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx

 

Pravilnik o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekta te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (NN 125/08)

http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx

 

Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica ( NN 008/2010, 066/2009)

http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx

 

Pravilnik o uvjetima i načinu stavljanja u promet riba i drugih morskih organizama (NN 154/2008)

http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx

 

Pravilnik o učestalosti kontrole i normativnima mikrobiološke čistoćče u objektima pod sanitarnim nadzorom (NN 137/09)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_11_137_3334.html

 

Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (NN 23/94, 93/00)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_03_23_407.html

 

 

RADNO PRAVO I ZAKONODAVSTVO SIGURNOSTI

 

Zakon o radu (NN 93/14)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1872.html

 

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 032/14)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_32_668.html

 

Pravilnik o poslovima na kojima se ne može zaposliti maloljetnik (NN 62/10)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_89_1742.html

 

Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati (NN 62/10)

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_05_62_1979.html

 

Pravilnik o poslovima na kojiam radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN 70/10)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_06_70_2127.html

 

Pravilnik o djelatnosti koje se smatraju industrijom (NN 122/13)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_93_1872.html

 

Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu (NN 146/14)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_146_2734.html

 

Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća (NN 003/16)

http://www.propisi.hr/print.php?id=6962

 

Zakon o mirovinskom osiguranju (NN 157/13)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_157_3290.html

 

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13)

http://www.propisi.hr/print.php?id=875

 

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN 075/14, 079/15, 139/15)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_75_1412.html

 

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 019/13)

http://www.zakon.hr/z/325/Zakon-o-pravima-hrvatskih-branitelja-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanova-njihovih-obitelji

 

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_04_47_1065.html

 

Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_41_723.html

 

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_09_106_2300.html

 

Zakon o zakupu i prodaji poslovnoj prostora (NN 125/11, 64/15)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_125_2500.html

 

Kolektivni ugovor Dundovo d.o.o.

 

Zakon o zaštiti na radu (71/14, 118/14, 154/14)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_71_1334.html

 

Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_112_2154.html

 

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_29_509.html

 

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN br. 5/84)

https://osha.europa.eu/fop/croatia/hr/zakoni/drzavni-zakoni/propisi/023669.pdf

 

Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN br. 47/02)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_04_47_956.html

 

Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN br. 112/14, 43/15, 72/15 i 140/15)

http://www.propisi.hr/print.php?id=13268

 

Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN br. 43/15)

 

 

Pravilnik o oposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog

ispita (NN br. 112/14)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_112_2153.html

 

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN br. 21/08)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_02_21_637.html

 

Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima

(NN br. 114/02, 131/02, 126/03)

http://ergonomika.hr/img/File/zakoni-i-propisi/PRAVILNIK-O-ISPITIVANJU-RADNOG-OKOLISA-TE-STROJEVA-I-UREDAJA-S-POVECANIM-OPASNOSTIMA.pdf

 

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom opremom (NN br. 88/12)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_08_88_2019.html

 

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN br. 69/05)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/288877.html

 

Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN br. 42/05)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_04_42_818.html

 

Pravilnik o zaštiti  radnika od izloženosti buci na radu (NN br. 46/08)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_46_1577.html

 

Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu (NN br. 155/08)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_155_4248.html

 

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasmim kemikalijama na radu

(NN 091/2015)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_91_1768.html

 

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (NN

155/08)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_155_4247.html

 

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog iozloženosti karcinogenim i/ili mutagenim

tvarima (NN 091/15)

 

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika izlaganja azbestu (NN br. 40/07)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_04_40_1350.html

 

Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim

graničnim vrijednostima (NN br. 13/09)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_01_13_300.html

 

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN br. 51/08)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_05_51_1713.html

 

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 091/15)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_91_1765.html

 

Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN br.39/06)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_04_39_958.html

 

Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN br. 49/86)

https://osha.europa.eu/fop/croatia/hr/zakoni/drzavni-zakoni/propisi/023685.pdf

 

Pravilnik o ručnom prenošenju tereta (NN br. 42/05)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_04_42_818.html

 

Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora (NN br. 52/84)

http://www.radno-pravo.hr/propisi/PRAVILNIK_O_EVIDENCIJI,_ISPRAVAMA,_IZVJESTAJIMA_I_KNJIZI_NADZORA_IZ_PODRUCJA_ZASTITE_NA_RADU_52-84.pdf

 

Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN br. 56/83)

http://www.radno-pravo.hr/propisi/PRAVILNIK_O_PRUZANJU_PRVE_POMOCI_RADNICIMA_NA_RADU_56-83.pdf

 

Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu (NN br. 10/86)

http://www.hzzzsr.hr/images/documents/zakonodavstvo/Pravilnik%20o%20za%C5%A1titi%20na%20radu%20u%20%C5%A1umarstvu.pdf

 

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09)

http://www.propisi.hr/print.php?id=3451

 

Lista zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku (NN 060/2014)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_60_1119.html

 

Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi (NN 103/13)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_08_103_2322.html

 

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN  68/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 064/15)

http://www.zakon.hr/z/78/Zakon-o-sigurnosti-prometa-na-cestama

 

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_82_1732.html

 

Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača (NN 31/14)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_31_551.html

 

Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 005/10)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_01_5_132.html

 

Pravilnik o tehničkim normativima elektroinstalacije niskog napona ( Sl. l.SFRJ 053/88)

 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (NN 005/2002)

http://www.poslovni-savjetnik.com/node/16407

 

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

 

Zakon o računovodstvu (NN  078/2015)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1493.html

Zakon o porezu na dohodak (NN 77/04)

http://www.zakon.hr/z/85/Zakon-o-porezu-na-dohodak

 

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 073/13) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_73_1451.html

 

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (NN 096/2015)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_96_1849.html

 

 

ZAŠTITA OD POŽARA

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_92_2588.html

 

Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 061/94)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_08_61_1103.html

 

 

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

http://www.propisi.hr/print.php?id=6422

 

Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11)

http://www.propisi.hr/print.php?id=6417

 

Pravilnik o sadržaju eleborata zaštite od požara (NN 051/12)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_51_1254.html

 

Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94, 32/97)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_08_62_1114.html

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 87/15)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_87_1720.html

 

Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN  56/99)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_06_56_1055.html

 

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_01_8_180.html

 

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_12_146_2744.html

 

Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/2011)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_141_2822.html

 

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_05_35_627.html

 

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_04_44_1098.html

 

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija iz područja zaštite od požara (NN 118/11, 141/11)

http://www.propisi.hr/print.php?id=6425

 

Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanaj i sadržaju i načinu vođenja očevidnika (NN 091/13) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_91_2062.html